Israel Eilat Timna Nationalpark

© Stasenia Yauheniya/Shutterstock.com