Taiwan Taipei Dahu Park

©Wulong Tommy/Shutterstock.com