Taiwan Taipei Jiufen Nacht

©Richie Chan/Shutterstock.com